January 01, 2014

Karan Entry Song 'Parshuram Shishyaha Karnah' Lyrics (Mahabharat)

Suryaputra karnah karnah..
Parshuram shishyaha karnah..

Suto va sut putro vayo
Vakova bhavamyaham..
Daiva yettam kule janm
Madayettam tu paurusham
Paurusham paurusham..

Sadev dharmha so dharmha
Anisht kaale pratishthitha
Adanmaha vridam hinsha
Dharmo gaavn sthigha sthitha
Adanmaha vridam hinsha
Dharmo gaavn sthigha sthitha

Sadev dharmha so dharmha
Anisht kaale pratishthitha
Adanmaha vridam hinsha
Dharmo gaavn sthigha sthitha
Adanmaha vridam hinsha
Dharmo gaav sthigha sthitha

Sadev dharmha so dharmha
Anisht kaale pratishthitha
Adanmaha vridam hinsha
Dharmo gaavn sthigha sthitha
Adanmaha vridam hinsha
Dharmo gaav sthigha sthitha.

Lyrics & translation of Surya Mantra 'Tat Savitur Vrnimahe Vayam'..  

Lyrics & English Translations of Draupadi entry song,'Kumari Chapi Panchali' from Mahabharat ! Copyright © 2014 - ScrutinyByKHimaanshu

No comments:

Post a Comment

RSSChomp Blog Directory